فروردین ۲۵, ۱۳۹۶

طراحی و پشتیبانی سایت

مهمترین خدمات ارائه شده توسط گروه نام گستران طراحی سایت و پشتیبانی وب سایت طراحی شده توسط این گروه است. در واقع یک مجموعه برای وب سایت خود نیازی به استخدام نیروی مسلط به طراحی سایت ندارد بلکه میتواند به جای استخدام یک طراح وب با نیمی از هزینه استخدام نیرو یک گروه طراحی وب را استخدام نماید. کارگروه طراحی وب سایت نام گستران باارائه وب سایت به مجموعه ها تمام نمیشود. بلکه تازه کار خود را شروع مینماید.